Budujeme Partnerstvá
Európsky fond regionálneho rozvoja
www.skhu.eu | www.rdvegtc-spf.eu

Inovatívna komunitná databáza a platforma na zber údajov o pešej dostupnosti a vyhľadávaní pútnických trás.

Názov projektu:
Inovatívna komunitná databáza a platforma na zhromažďovanie údajov o prístupnosti a orientácii pútnických trás. 
Krátky názov projektu:
Pútnická databáza
Identifikačné číslo projektu:
SKHU/WETA/1901/4.1/304
Dátum začiatku projektu:
01.12.2020.
Dátum ukončenia projektu:
31.08.2021.
Partneri projektu:

Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft., Občianske združenie Permeo

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je vytvoriť inovatívnu komunitnú databázu a platformu na zhromažďovanie údajov o pútnických trasách, ktorá pomôže udržiavať a očisťovať prírodné hodnoty a životné prostredie a vytvorí komunitu: Rozšíri tento vývoj na webové a mobilné aplikácie prispôsobené cieľovej skupine. Vďaka tomuto rozvoju sa rozšíri a posilní sieť partnerov a environmentálne povedomie.

Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft. a Občianske združenie Perneo sa bude snažiť organizovať podujatia, programy a príležitosti zamerané na podporu mládeže, propagáciu zdravého aktívneho životného štýlu, vytváranie voľnočasových aktivít, udržiavanie a propagáciu pútí a pútnických miest. Cieľom realizácie projektu je posilniť spoluprácu medzi oboma partnerskými krajinami, vytvoriť nové medzinárodné vzťahy, aby priniesli rozvoj, ktorý povzbudí ďalších partnerov k spolupráci, a zapojí pútnikov a turistov.

Prostredníctvom vývoja sa vytvorí komunitná databáza a platforma na zhromažďovanie údajov o prístupnosti a orientácii. V posledných rokoch vláda spolu s odbornými organizáciami urobila veľa pre rozvoj rekreačných a zdraviu prospešných možností trávenia voľného času s nízkym dopadom na životné prostredie v spolupráci s príslušnými odbornými organizáciami. Obyvatelia ich čoraz častejšie využívajú na rodinné, hobby športové a turistické účely. Počas používania sa návštevníci stretávajú s problémami na stanovenej trase, takže turistické a pútnické komunity vcelku majú aktuálne informácie o turistických a pútnických trasách. Cieľom vývoja je, aby partneri vytvorili bezplatne použiteľnú a integrovateľnú webovú platformu a platformu pre mobilné telefóny, ktorá pomôže zhromažďovať aktuálne informácie o prístupnosti a orientácii na pútnickej trase, a najmä o aktuálnych problémoch. Rozvoj poukazuje na typ a zdroj problému, ponúka riešenie a posilňuje postavenie komunity. (Rozhranie vám umožní nahrať obrázky a nechať si ich potvrdiť ostatnými). Ďalšie výstupy projektu: propagačné aktivity, podujatia organizované v rámci projektu. Súčasný vývoj je možné realizovať len v rámci cezhraničnej spolupráce, keďže naším spoločným cieľom je zachovanie a ochrana existujúcich hodnôt. Zlepší poskytovanie služieb v prihraničných oblastiach, posilní vzájomné porozumenie a dvojjazyčnosť, keďže vyvinutá aplikácia bude dostupná v maďarskom aj slovenskom jazyku, čím sa posilní cezhraničná spolupráca.


Obsah tejto webovej stránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.